ΘΕΜΑ : «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».Άρθρo 1
Καθορισμός χρήσεων νερού και έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται άδεια
1. Οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται άδεια είναι η ύδρευση, η αγροτική χρήση συμπεριλαμβανομένης και της άρδευσης, η βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή χρήση, καθώς και η χρήση για αναψυχή (άρθρο 10 παρ. 1, Ν. 3199/2003). Οι ανωτέρω χρήσεις αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και δημοσιεύεται με αυτήν.
Οι ανωτέρω χρήσεις μπορεί να αφορούν σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά, τόσο ως απλές χρήσεις όσο και όταν έπονται έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.
2. Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας είναι τα έργα υδροληψίας, μεταφοράς νερού, έργα δικτύων, ρύθμισης-αποθήκευσης, επεξεργασίας νερού, τροφοδότησης και έργα προστασίας – συντήρησης.
Τα ανωτέρω έργα αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και δημοσιεύεται με αυτήν.

Άρθρo 2
Υπηρεσίες και προϋποθέσεις έκδοσης αδειών
1. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, όπου πρόκειται να ασκηθεί η χρήση ή να εκτελεστεί το έργο.
2. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων που αφορούν λεκάνη απορροής ποταμού εκτεινόμενη στα διοικητικά όρια περισσότερων Περιφερειών, εκδίδονται με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Γ.Γ. Περιφέρειας, εκτός αν η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3199/2003 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ορίσει κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των Περιφερειών ή μία Περιφέρεια ως αποκλειστικά αρμόδια, οπότε οι άδειες εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.
3. Προκειμένου για λήψη νερού από δίκτυο δικαιοδοσίας Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) για βιομηχανική χρήση ή άλλες χρήσεις πλην της άρδευσης, η αίτηση διαβιβάζεται από τη Δ/νση Υδάτων στον Ο.Ε.Β., φορέα του έργου. Ο Ο.Ε.Β. γνωμοδοτεί και επιστρέφει το φάκελο στην αδειοδοτούσα αρχή. Σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης του Ο.Ε.Β. η άδεια χορηγείται στον Ο.Ε.Β. για λογαριασμό του αιτούντος, άλλως απορρίπτεται.

'Αρθρo 3
Διαδικασία αδειοδότησης
1. Για την έκδοση των αδειών του προηγούμενου άρθρου 2 παρ.1, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης – δήλωσης, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας.
2. Στην περίπτωση που για τη χρήση νερού ή την εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Ν 1650/86 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 και εκάστοτε ισχύει, θα πρέπει η εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, να προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης γνωμοδοτεί και η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας.
3. Στην περίπτωση εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για τη λειτουργία του οποίου θα απαιτηθεί και χρήση νερού, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού υποβάλλεται μετά την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου.
4. Η αρμόδια για την έκδοση άδειας Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας, μετά την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, προβαίνει κατά την κρίση της στους απαραίτητους επί τόπου ελέγχους, καθώς και στους διοικητικούς ελέγχους, όπου απαιτούνται, για τη διαπίστωση της ακρίβειας και επάρκειας των υποβληθέντων στοιχείων. Η άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδεται από την προαναφερόμενη Διεύθυνση εντός 20 ημερών μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση η άδεια εκδίδεται εντός 45 ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου.
5. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας προχωρεί στη χορήγηση ή όχι της άδειας, συνεκτιμώντας αφενός τα υποβληθέντα στοιχεία για τη συγκεκριμένη χρήση ή την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου και αφετέρου τα στοιχεία που αφορούν σε χρήσεις και έργα εντός της Περιοχής Λεκάνης Απορροής ποταμού, καθώς και τα υφιστάμενα υδατικά αποθέματα. Προϋπόθεση για τη χορήγηση ή μη της άδειας, αποτελεί η συμβατότητα της νέας χρήσης ή/και του νέου έργου με τις αρχές του εθνικού σχεδιασμού και με το Σχέδιο Διαχείρισης της συγκεκριμένης Λεκάνης Απορροής ποταμού, εφόσον αυτό υπάρχει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3199/2003. Εφόσον δεν υπάρχει Σχέδιο Διαχείρισης προϋπόθεση για τη χορήγηση ή μη της άδειας αποτελεί η συμβατότητα με τις δράσεις για τις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Μητρώου προστατευόμενων περιοχών, που καταρτίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3199/2003, καθώς και με το Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών πόρων της χώρας.
6. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων διατηρεί το δικαίωμα παρακολούθησης και ελέγχου της διαδικασίας έκδοσης αδειών χρήσης υδάτων.

Άρθρo 4
Στοιχεία της αίτησης
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της αίτησης-δήλωσης περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και δημοσιεύεται με αυτήν. Ειδικότερα στο έντυπο αυτό περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν στον αιτούντα, στο χώρο χρήσης και εκτέλεσης του έργου, στη χρήση καθεαυτή, στην αξιοποίηση των υδατικών πόρων, για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η χρήση προϋποθέτει και εκτέλεση αντιστοίχου έργου, και τέλος στοιχεία που αφορούν στην προέλευση, στην ποσότητα και στην ποιότητα του νερού.
2. Στο έντυπο της αίτησης προβλέπεται χώρος, όπου θα αναγράφεται από την αρμόδια υπηρεσία ο κωδικός αριθμός της άδειας, εφόσον αυτή χορηγηθεί. O τρόπος συμπλήρωσης του κωδικού αριθμού θα οριστεί με εγκύκλιο του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ως την έκδοσή της η συμπλήρωση του κωδικού εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα με τις προϋπάρχουσες διατάξεις.
3. Η αρμόδια υπηρεσία έκδοσης των αδειών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, οφείλει να παρέχει λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της ανωτέρω αίτησης – δήλωσης του άρθρου αυτού, το οποίο διατίθεται στους ενδιαφερόμενους.

Άρθρo 5
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση
1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα IV, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και δημοσιεύεται με αυτήν.
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και δημοσιεύεται με αυτήν.
3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ενιαίας άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα VΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και δημοσιεύεται με αυτήν.
4. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού συντάσσονται και υπογράφονται από μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.
5. Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να καθορίζουν αιτιολογημένα, με έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής.
6. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις απλούν, μηχανοσημασμένα όπου απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρo 6
Κατηγορίες και στοιχεία της άδειας
1. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :
α. Άδειες χρήσης νερού.
β. Άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.
γ. Ενιαίες άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σε περιπτώσεις υδροηλεκτρικών έργων ισχύος μέχρι 10 MW, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ6/Φ1/2000/6.2.2002 (Β' 158), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Δ6/Φ1/10200/5.7.2002 (Β' 902) και ισχύει σήμερα.
2. Στις άδειες χρήσης νερού καθορίζονται τουλάχιστον :
α. Η διάρκεια ισχύος της άδειας.
β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του νερού (όπως ότι η χρήση είναι μόνο για ύδρευση ή άρδευση, ότι επιβάλλονται συγκεκριμένοι όροι προστασίας της υδροληψίας κ.λπ.).
γ. Η χορηγούμενη ποσότητα του νερού με τον καθορισμό ανωτάτων ορίων.
δ. Η χρονική περίοδος χρήσης του  νερού σε ετήσια βάση.
ε. Η προέλευση του νερού και ο τρόπος παροχής του (επιφανειακό ή υπόγειο, σύνδεση με δίκτυο, άντληση κ.λπ.).
ζ. Οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις ανάκλησης, τροποποίησης, κατάργησης ή ανανέωσης της άδειας.
η. Οι υποχρεώσεις του χρήστη.
3. Στις άδειες εκτέλεσης έργου και στις ενιαίες άδειες, πέραν των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο 2, καθορίζονται :
α.  Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου (τεχνικά στοιχεία, είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης κ.λπ.), για τα οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή τους.
β.  Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση εκτέλεσης του έργου η οποία όμως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την διάρκεια της αρχικής προθεσμίας, εφόσον βέβαια έχει υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.
4. Οι άδειες αφορούν αυστηρά μόνο τη χρήση ή/ και το έργο για το οποίο εκδόθηκαν.
5. Σε περίπτωση μεταγενέστερης κάλυψης των αναγκών σε νερό από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός λειτουργίας.
6. Η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους καθώς και τη διάρκεια ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφόσον αυτή απαιτείται. Για την ανανέωση των αδειών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3.

'Α ρ θ ρ o   7
Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής των κανόνων
1. Οι κάτοχοι αδειών είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των σχετικών όρων.
2. Ο έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης καθώς και η επιβολή των κυρώσεων ασκείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων της Περιφέρειας, όπως ορίζει το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3199/2003. Στους παραβάτες των όρων και περιορισμών των εκδιδομένων αδειών επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3199/2003.
Ά ρ θ ρ o   8
Μεταβατικές Διατάξεις
Μέχρι τη σύσταση και τη στελέχωση των Διευθύνσεων Υδάτων της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3199/2003 (Α 280), οι αιτήσεις για την έκδοση αδειών χρήσης νερού και αξιοποίησης υδατικών πόρων θα κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες όπως προβλέπονται από το Π.Δ. 256/1989 (Α' 121/11.5.1989) και την ΚΥΑ Φ.16/5813/17.5.1989 (Β' 383/24.5.1989). Στη συνέχεια οι άδειες θα εκδίδονται από τον Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας μετά από εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

'Α ρ θ ρ o   9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα             5-12-2005