image

ΜΕΛΕΤΗ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η GAIADRILL αναλαμβάνει την έκδοση αδειών γεώτρησης με μικρό κόστος.

Πιο αναλυτικά αναλαμβάνει:

 • την σύνταξη των απαιτούμενων Περιβαλλοντικών και Υδρογεωλογικών μελετών καθώς και
 • την επιμέλεια και παρακολούθηση των φακέλων δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου και άδειας χρήσης νερού
 • Την επίβλεψη της κατασκευής της γεώτρησης και της δοκιμαστικής άντλησης.
 • Τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων, της τομή της γεώτρησης, των αποτελεσμάτων της δοκιμαστικής άντλησης με τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του υδροφόρου (παροχή, στάθμη άντλησης, περατότητα υδροφόρου, υδραυλικά χαρακτηριστικά, ..), που είναι απαραίτητα στην υπηρεσία, για την έκδοση άδειας χρήσης.
 • την λήψη δειγμάτων νερού από τη γεώτρηση και την αποστολή τους σε διαπιστευμένο εργαστήριο χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης

Η σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών γίνεται από τους έμπειρους Γεωλόγους της εταιρείας μας.

2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (ΚΥΑ 146896, ΦΕΚ 2878/27-10-2014), οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται άδεια είναι:

 • η ύδρευση
 • η αγροτική χρήση συμπεριλαμβανομένης και της άρδευσης
 • η βιομηχανική χρήση
 • η ενεργειακή χρήση, καθώς και
 • η χρήση για αναψυχή (άρθρο 10 παρ. 1, Ν. 3199/2003)

Οι ανωτέρω χρήσεις μπορεί να αφορούν σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά, τόσο ως απλές χρήσεις όσο και όταν έπονται έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας είναι:

 • έργα υδροληψίας
 • μεταφοράς νερού
 • έργα δικτύων
 • ρύθμισης και αποθήκευσης νερού
 • επεξεργασίας νερού
 • τροφοδότησης και
 • έργα προστασίας και συντήρησης

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 146896/27-10-2014 οι αιτήσεις για άδειες γεωτρήσεων, πλέον κατατίθεται στην οικεία υπηρεσία υποδοχής (ΟΤΑ) και στη συνέχεια προωθούνται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση.

Καταθέτουμε στην υπηρεσία υποδοχής φάκελο εις διπλούν (πρωτότυπος φάκελος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και ένα αντίγραφο). Στη συνέχεια η υπηρεσία υποδοχής διενεργεί τυπικό έλεγχο πληρότητας φακέλου και εξετάζει εάν οι ανάγκες σε νερό για την αιτούμενη χρήση, καλύπτονται ή μπορούν να καλυφθούν από Δημόσιο ή Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της τυπικής πληρότητας του φακέλου η υπηρεσία συντάσσει συνοπτική έκθεση και διαβιβάζει τον πρωτότυπο φάκελο και το ψηφιακό αντίγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η Διεύθυνση Υδάτων αξιολογεί το φάκελο και διενεργεί αυτοψία για τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων του φακέλου καθώς και της αναγκαιότητας του έργου. Η υπηρεσία δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο. Στη συνέχεια προχωρεί στην έκδοση της άδειας ή στην απόρριψη του αιτήματος.

Η όλη διαδικασία σύμφωνα με το νόμο διαρκεί 50-60 εργάσιμες ημέρες.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση-Δήλωση.
 2. Χάρτης κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ. σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάσει.
 3. Το σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84.
 4. τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας, εκτός αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τον Ο.Σ.Δ.Ε. καθώς και τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, εφόσον συνδέονται και εξυπηρετούν ή εξυπηρετούνται από το έργο.
 5. Για γραμμικά έργα, την όδευση και τις συντεταγμένες της αρχής και του τέλους του έργου και των κομβικών σημείων της όδευσης τους, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 Ή WGS 84.

4.2. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Β1. Σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου, νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.

Β2. Γνώμη των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών για την κατασκευή των απαιτούμενων έργων εφόσον αυτά χωροθετούνται συνολικά ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρουμ ζωνών προστασίας Α και Β ή πλησίον αρχαίου, κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παρ. 3 αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α’ 153).

Β3. Γνώμη των αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Περιβάλλοντος ή/και του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης σε περίπτωση έργων τα οποία εμπίπτουν εν όλω ή εν μέρει σε περιοχή NATURA 2000, σε δασικές περιοχές και εν μέρει σε περιοχές ειδικής προστασίας.

Β4. Για γεωτρήσεις/πηγάδια/πηγές. Υδρογεωλογική έκθεση που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά υδροληψίας, όπως βάθος, διάμετρος ανόρυξης, είδος και διάμετρος σωλήνωσης, είδος και διάμετρος πιεζομετρικού σωλήνα σε περίπτωση γεώτρησης).
 • Γεωμορφολογία Περιοχής.
 • Γεωλογικά-Υδρολογικά-Υδρογεωλογικά Στοιχεία (όπως γεωλογικοί σχηματισμοί, υδρογεωλογική συμπεριφορά σχηματισμών, αναμενόμενη στάθμη – παροχή) – Γεωλογικός χάρτης περιοχής – εκτίμηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του υπογείου υδατικού σώματος σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης.

Β5. Σε περίπτωση ύδρευσης μεμονωμένων εγκαταστάσεων, άδεια οικοδομής ή έγγραφο νομιμοποίησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή άδεια εγκατάστασης.

4.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων, με βάση τα προβλεπόμενα στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και τις κατά περίπτωση ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.